Bận…

“Bận” là trạng thái phổ biến nhất trong công việc. Theo định nghĩa, bận có nghĩa là “có nhiều việc…